Cinepicks.com  » Hindi  » Events  » Bollywood celebs at voting booths Gallery
Rishi kapoor 2
Priyanka chopra 3
Shahrukh khan 4
Sanjay dutt
Shahrukh khan 3
Priyanka chopra 1
Priyanka chopra 2
Sanjaydutt
Rishi kapoor 1
Aamir khan 2
Bollywood celebs 4
Shahrukh khan 2
Shahrukh khan 1
Bollywood celebs 1
Bollywood celebs 5
Bollywood celebs 3
Aamir khan 3
Aamir khan 1
Bollywood celebs 2
Shahrukh khan 5