Home » Telugu » Movie Stills »

Jai Sambasiva Photos

Movie jai sambasiva photo 2
Movie jai sambasiva still 1
Movie jai sambasiva photo 3
Jai sambasiva still 3
Arjun and pooja gandhi 3
Arjun still 01
Arjun still 02
Jai sambasiva still 04
Arjun in jai sambasiva 7
Arjun and pooja gandhi still 1
Arjun and pooja gandhi still 6
Jai sambasiva still 07
Jai sambasiva still 5
Arjun in jai sambasiva 2
Movie jai sambasiva still 3
Arjun still 06
Arjun in jai sambasiva 4
Arjun and pooja gandhi 4
Arjun and pooja gandhi still 7
Movie jai sambasiva photo 5
Jai sambasiva still 4
Arjun in jai sambasiva 5
Arjun and pooja gandhi 2
Arjun and pooja gandhi 5